Projekto dComFra partnerių susitikimas bei mokymai Austrijoje

2022 m. liepos mėnesį Karintijos taikomųjų mokslų universitete (Villah, Austrija) vyko projekto partnerių susitikimas bei mokymai pagal „Erasmus+” KA2 projektą „SKAITMENINIO RAŠTINGUMO SISTEMA UKRAINOS MOKYTOJAMS IR PILIEČIAMS” (dComFra) (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP).

Susitikimas vyko mišria forma, o dalyviai pirmą kartą nuo pandemijos pradžios turėjo galimybę susitikti asmeniškai. Įveikdami tiek pasaulinės pandemijos, tiek karo Ukrainoje iššūkius, konsorciumo nariai toliau aktyviai dirba vykdydami projekto užduotis, susijusias su Ukrainos mokytojų ir piliečių skaitmeninių kompetencijų tobulinimu.

Liepos 25-26 d. įvyko konsorciumo susitikimas. Šiame susitikime buvo apžvelgti projekto pasiekimai ir aktualūs klausimai, susiję su projekto užduočių įgyvendinimu. Visų pirma buvo aptarti klausimai, susiję su skaitmeninio raštingumo centrų darbu karo sąlygomis Ukrainoje, įrangos evakuacija iš universitetų, esančių aktyvių karinių veiksmų zonose, pilotinių mokymų tęstinumu ir baigiamosios projekto konferencijos organizavimu.

Projekto partneriai pateikė statistinius duomenis apie pilotinių mokymų rezultatus ir apklausos apie projekto kokybę rezultatus. Taip pat buvo aptarti projekto partnerių rezultatai, susiję su projekto sklaidos veikla, ir projekto partnerių dalyvavimo įvairiose Europos skaitmeninėse iniciatyvose (pvz., Digital Week, Code Week, Safer Internet Weeks ir kt.).

Nuo birželio 27 d. projekto mokytojai dalyvavo mokymuose, skirtuose šiuolaikinei skaitmeninių kompetencijų ugdymo praktikai. Šiuose mokymuose buvo aptariama ir analizuojama sukurtų 22 modulių turinio kokybė.

Projekto partneriai apžvelgė ir analizavo inovatyvias mokymo technologijas, dalijosi patirtimi organizuojant ugdymo procesą esant pandemijos apribojimams ir diegiant modernias nuotolinio mokymosi technologijas.

Viena iš svarbiausių mokymų užduočių buvo projekto metu sukurtų skaitmeninių kompetencijų mokymo modulių, kurie buvo naudojami projekto tikslinėms grupėms skirtuose pilotiniuose mokymuose, pristatymas ir aptarimas. Taigi, kiekvienas kūrėjas pristatė savo modulį ir pateikė statistinius duomenis apie sukurtos mokymo medžiagos skaičių, pilotinių mokymų dalyvių skaičių, jų rezultatus ir grįžtamąjį ryšį.

Diskusija apie įgyvendintus metodus ir pasiektus rezultatus pilotinių mokymų įgyvendinimo metu leido pasiūlyti galutines rekomendacijas dėl mokymo modulių tobulinimo.

Susitikimo metu buvo galima išreikšti Ukrainos partnerių padėką kolegoms ir draugams iš Čekijos gyvybės mokslų universiteto, kurie pačioje karo pradžioje rinko asmenines lėšas, pirko būtiniausius daiktus, skirtus padėti Ukrainos pilietiniams gynėjams. Ukrainos nacionalinis projekto koordinatorius pasirūpino šių itin reikalingų daiktų pristatymu adresatams Ukrainoje. Tai buvo tikrai pirmoji proga asmeniškai padėkoti už čekų kolegų rūpestį.

Susitikimo pabaigoje visiems susitikimo dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.